Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.organicmagazine.pl

1 POSTANOWIENIA OGLNE


1. Serwis internetowy znajdujcy si pod domen www.organicmagazine.pl jest platform informatyczn za porednictwem ktrej wiadczone s w szczeglnoci usugi informacyjne oraz wymiany opinii i informacji pomidzy uytkownikami (forum).
2. Serwis jest administrowany jest przez Liberate Magdalena Sala, Kaj 104, 32-015 Kaj, NIP 683-185-88-00
3. Niniejszy regulamin (?Regulamin?) okrela zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobw, w tym w szczeglnoci prawa i obowizki uytkownikw Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowi wyczn podstaw powyszych praw i obowizkw, z wyczeniem okolicznoci regulowanych bezwzgldnie obowizujcymi przepisami prawa.
4. Regulamin niniejszy obowizuje od momentu jego opublikowania.


2 KORZYSTANIE Z SERWISU


1. Za uytkownika serwisu uznaje si kad osob korzystajc z www.organicmagazine.pl, posiadajc swoje konto w serwisie.
2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpatne.
3. Wskazanie przez Uytkownika danych osobowych wymaganych w formularzach rejestracyjnych znajdujcych si na stronach Portalu jest dobrowolne. W przypadku odmowy wskazania przez Uytkownika danych osobowych oznaczonych jako niezbdne, Usugodawca zastrzega sobie moliwo odmowy udostpnienia Uytkownikowi danej usugi.
4. Wskazujc dane osobowe wymagane w formularzach rejestracyjnych Uytkownik wyraa zgod na ich przetwarzanie zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2000r., Nr 101, poz.926).
5. Dane osobowe Uytkownikw bd przetwarzane przez waciciela serwisu, tj. Liberate Media, w celu marketingu wasnych produktw oraz ewentualnych ?doklejek" reklamowych do wiadomoci. Adresy mailowe oraz pozostae dane Uytkownikw nie bd udostpniane innym podmiotom.

6. Aby usuna swoje konto, naley przesa na adres redakcja(at)organicmagazine.pl pust wiadomo o temacie "usu konto+swj login", ze skrzynki pocztowej, na jak zaoy uytkownik konto.

 

3 KOMENTARZE DO ARTYKUW


1. Uytkownicy maj prawo do umieszczania komentarzy do materiaw redakcyjnych znajdujcych si w Serwisie za pomoc formularza w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.
2. Uytkownicy umieszczajcy komentarz do materiau maj prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeeniem ust. 3. Uytkownik publikuje informacje i opinie wycznie na wasn odpowiedzialno. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za treci zamieszczane przez uytkownikw w komentarzach danej usugi.
3. Administrator ma prawo usunicia wypowiedzi uznanych za Administratora za uciliwe albo zbdne z uwagi na przedmiot dyskusji. Mog to by wypowiedzi, ktre:
-  zawieraj zwroty lub okrelenia powszechnie uznawane za obraliwe lub mogce narusza dobra osobiste osb trzecich,
-  s reklam napojw alkoholowych bd te zachcaj do ich spoywania (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi z dnia 26 padziernika 1982r.).
- propaguj wszelkiego rodzaju rodki odurzajce (narkotyki), bd, ktrych charakter moe zachci do zaywania niedozwolonych rodkw (art.1 Ustawy o przeciwdziaaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
-  s reklam wyrobw tytoniowych, bd te zachcaj do ich uywania,
-  w jakikolwiek sposb ami prawo, namawiaj lub podegaj do jego amania,
-  zniewaaj inne narodowoci, religie, rasy ludzkie, bd ich charakter wskazuje na brak poszanowania dla wymienionych dbr (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
-  maj charakter dziaalnoci religijnej,
- w jakikolwiek sposb naruszaj osobiste i majtkowe prawa autorskie osb trzecich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
-  zawieraj dane osobowe, teleadresowe, numery personalne komunikatorw internetowych (gadu-gadu, ICQ, itd) lub adresy e-mail,
- s reklamami, lub maj charakter reklamy, produktw, firm bd usug nie zwizanych bezporednio z serwisem www.organicmagazine.pl, i nie objtych umow o reklam z wacicielem serwisu,
- zawieraj treci o charakterze pornograficznym bd erotycznym (art. 202 Kodeksu karnego),
- zawieraj opisy zachowa lub czynnoci seksualnych,
-  zawieraj treci wiadczce o celowym amaniu przez uytkownika niniejszego regulaminu.
4.Administrator moe wedug swojego uznania przeredagowa komentarze w celu usunicia elementw niezgodnych z pkt. 3.4 POSTANOWIENIA KOCOWE

 

1. Korzystanie z serwisu jest rwnoznaczne z akceptacj wszystkich punktw regulaminu.
2. O zgodnoci wpisu/komentarza z regulaminem, lub jej braku, rozstrzygaj waciciel serwisu lub osoby upowanione przez waciciela serwisu do sprawowania opieki nad serwisem.
3. We wszystkich kwestiach nieobjtych niniejszym regulaminem decyduje waciciel serwisu, bd osoby przez niego upowanione.
4. W sprawach spornych rozstrzyga waciciel serwisu bd osoby przez niego upowanione.
5. Regulamin wchodzi w ycie z dniem opublikowania go na stronie serwisu.
6. Regulamin moe zosta zmieniony przez waciciela serwisu w dowolnym czasie po uprzednim powiadomieniu uytkownikw serwisu - zmiany wchodz w ycie wraz z ich opublikowaniem na stronie serwisu.

.